SERIS Academy - Overgangsopleiding erfgoedbewaker

Overgangsopleiding erfgoedbewaker

Description
De opleiding tot het bekomen van het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - overgangsopleiding erfgoedbewaker' omvat 51 lesuren met volgende vakken:

 • Ontwijkingstechnieken: 12 lesuren;
 • Gepast reageren bij crisissituaties: 8 lesuren;
 • Bedrijfseerstehulverlener: 15 lesuren;
 • Brand, preventie en elementaire brandbestrijding: 8 lesuren;
 • Praktijk van bewakingsmethodes en -technieken: 8 lesuren.

Opgelet, deze opleiding is niet standaard beschikbaar in onze kalender. Deze opleiding valt echter samen met de opleiding 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent blok 2'. Neem gerust met ons contact op voor de verdere bespreking van je opleidingsproject.
Public visé
De houders van een `bekwaamheidsattest bewakingsagent - erfgoedbewaker' afgeleverd overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid worden geacht te voldoen aan de opleidingsvereisten inzake het 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en dit voor zover deze functie wordt uitgeoefend binnen de interne bewakingsdienst van een permanente instelling van publiek recht die cultureel erfgoed beheert, indien hij:

 • ofwel voor de uitoefening van deze functie een identificatiekaart verkreeg voor 1 september 2018;
 • ofwel het `bekwaamheidsattest bewakingsagent - erfgoedbewaker' na 1 januari 2017 behaalde en ten laatste op 1 maart 2019 over een identificatiekaart voor het uitoefenen van de functie van erfgoedbewaker beschikt.

De houder van het `bekwaamheidsattest bewakingsagent - erfgoedbewaker' die voldoet aan bovenstaande en de activiteiten wil uitoefenen waarvoor men over het 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' dient te beschikken en dit buiten een interne bewakingsdienst van een permanente instelling van publiek recht die cultureel erfgoed beheert, wordt gelijkgesteld met houder van het `algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' indien hij deze opleiding tot het bekomen van het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - overgangsopleiding erfgoedbewaker' volgt.
Pré-requis
Om te mogen deelnemen aan deze opleiding dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.
 • Houder van het `bekwaamheidsattest bewakingsagent - erfgoedbewaker'

Om deze toegangsvoorwaarden te controleren, dien je ons bij inschrijving volgende documenten te bezorgen:

 • Uittreksel uit het strafregister volgens art. 596 eerste lid Sv
 • Attest 'erfgoedbewaker'

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
Modalités d'évaluation et de suivi
Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:

 • Een examen georganiseerd door SERIS Academy.
 • Succesvol voltooien van praktische oefeningen.

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

Ce site utilise des cookies pour assurer votre confort de navigation, pour réaliser des statistiques de visites. En poursuivant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation.