SERIS Academy - Overgangsopleiding erfgoedbewaker

Overgangsopleiding erfgoedbewaker

Last updated : 18/10/2022

Intended audience

De houders van een `bekwaamheidsattest bewakingsagent - erfgoedbewaker' afgeleverd overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid worden geacht te voldoen aan de opleidingsvereisten inzake het 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en dit voor zover deze functie wordt uitgeoefend binnen de interne bewakingsdienst van een permanente instelling van publiek recht die cultureel erfgoed beheert, indien hij:

 

 • ofwel voor de uitoefening van deze functie een identificatiekaart verkreeg voor 1 september 2018;
 • ofwel het `bekwaamheidsattest bewakingsagent - erfgoedbewaker' na 1 januari 2017 behaalde en ten laatste op 1 maart 2019 over een identificatiekaart voor het uitoefenen van de functie van erfgoedbewaker beschikt.

 

De houder van het `bekwaamheidsattest bewakingsagent - erfgoedbewaker' die voldoet aan bovenstaande en de activiteiten wil uitoefenen waarvoor men over het 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' dient te beschikken en dit buiten een interne bewakingsdienst van een permanente instelling van publiek recht die cultureel erfgoed beheert, wordt gelijkgesteld met houder van het `algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' indien hij deze opleiding tot het bekomen van het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - overgangsopleiding erfgoedbewaker' volgt.

Description

De opleiding tot het bekomen van het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - overgangsopleiding erfgoedbewaker' omvat 51 lesuren met volgende vakken:

 

 • Ontwijkingstechnieken: 12 lesuren;
 • Gepast reageren bij crisissituaties: 8 lesuren;
 • Bedrijfseerstehulverlener: 15 lesuren;
 • Brand, preventie en elementaire brandbestrijding: 8 lesuren;
 • Praktijk van bewakingsmethodes en -technieken: 8 lesuren.

 

Opgelet, deze opleiding is niet standaard beschikbaar in onze kalender. Deze opleiding valt echter samen met de opleiding 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent blok 2'. Neem gerust met ons contact op voor de verdere bespreking van je opleidingsproject.

Prerequisites

Om te mogen deelnemen aan deze opleiding dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

 

 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
 •  
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.
 •  
 • Houder van het `bekwaamheidsattest bewakingsagent - erfgoedbewaker'

 

Om deze toegangsvoorwaarden te controleren, dien je ons bij inschrijving volgende documenten te bezorgen:

 

 • Uittreksel uit het strafregister volgens art. 596 eerste lid Sv
 • Attest 'erfgoedbewaker'

 

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

Evaluation and monitoring process

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:

 

 • Een examen georganiseerd door SERIS Academy.
 • Succesvol voltooien van praktische oefeningen.

Equipment and educational materials

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-1002397

Enroll in this training

Add to cart

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

   

  Contacteer ons op 02/745 37 12 of via information.academy@seris.be

   

  __

   

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

   

  Contactez-nous au 02/745 37 12 ou par information.academy@seris.be