SERIS Academy - Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent B...

Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent Blok 1

Dernière mise à jour : 14/09/2020

Public visé
Deze opleiding maakt onderdeel uit het volledige traject tot het behalen van het ‘Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent'. Het is een, volgens het K.B. van 23 mei 2018, wettelijke verplichte opleiding voor de personen die effectief als uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst aan de slag willen.

Om het attest te behalen dient men naast blok 1 ook blok 2 te succesvol te volgen.

Om zeker te zijn dat men zich voor de correcte opleiding inschrijft, kan u steeds onze opleidingsgids inzake bewakingsopleidingen raadplegen.
Description
Het `algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed gevolg een opleiding van 139 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:

Blok 1:

1. Organisatie van de bewakingssector: 4 lesuren;
2. Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent: 24 lesuren;
3. Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen: 8 lesuren;

Blok 2:

4. Communicatievaardigheden: 12 lesuren;
5. Conflicthantering: 12 lesuren;
6. Maatschappelijke en culturele vorming: 12 lesuren;
7. Observatie, risico-inschatting en rapportering: 12 lesuren;
8. Ontwijkingstechnieken: 12 lesuren;
9. Gepast reageren bij crisissituaties: 8 lesuren;
10. Bedrijfseerstehulpverlener: 15 lesuren;
11. Brand, preventie en elementaire brandbestrijding: 8 lesuren;
12. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten: 4 lesuren;
13. Praktijk van bewakingsmethodes- en technieken: 8 lesuren.

Wanneer u reeds beschikt over bepaalde bekwaamheiddsattesten binnen de bewakingssector, raadpleeg dan het informatiedocument via deze link om na te gaan of u in aanmerking komt voor vrijstellingen.
Prérequis
Om te mogen deelnemen aan deze opleiding dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:
 
 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
 •  
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.

Om deze toegangsvoorwaarden te controleren, dien je ons bij inschrijving volgende documenten te bezorgen:
 
 • Uittreksel uit het strafregister volgens art. 596 eerste lid Sv

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Modalités d'évaluation et de suivi
Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:
 
 • Een examen georganiseerd door SELOR voor het onderdeel 'studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking' en 'grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen'. Je wordt voor deze test door ons ingeschreven bij SELOR.
 • Een examen georganiseerd door SERIS Academy voor de overige opleidingsonderdelen.
 • Succesvol voltooien van praktische oefeningen.
Moyens et supports pédagogiques
Blok 1 wordt nu deels gegeven via E-LEARNING. Het materiaal dat nodig is om deze e-learning te volgen kan door SERIS Academy worden geleverd.

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-0002051-001

M'inscrire à la formation

Lieu :
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Détail des horaires :
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Prochaines Sessions
 • 13/11/20 08:00 → 25/11/20 12:00 0 places restantes
 • 29/01/21 08:00 → 10/02/21 10:30 Diegem 15 places restantes
 • 12/03/21 08:00 → 24/03/21 10:30 Diegem 15 places restantes
 • 23/04/21 08:00 → 05/05/21 10:30 Diegem 15 places restantes
 • 11/06/21 08:00 → 23/06/21 10:30 Diegem 15 places restantes
>