SERIS Academy - Personal Security Awareness Training

Personal Security Awareness Training

Description
Het doel van deze opleiding is de deelnemers volgende competenties aan te leren:

 • Uitvoeren van een contextanalyse en een persoonlijke risicobeoordeling maken
 • Kaderen van het eigen veiligheidsgevoel
 • Beschrijven van maatregelen die de persoonlijke en teamkwetsbaarheid verminderen voor een reeks van bedreigingen eigen aan de organisatie of de omgeving
 • Beschrijven van te nemen acties in het geval dat zich een incident voordoet om zo de impact ervan te verminderen
 • Een overzicht geven van de belangrijkste beschermingsmiddelen die kunnen worden gebruikt om de persoonlijke veiligheid te vergroten
 • Effectief communiceren tijdens een incident

_

Le but de cette formation est d’enseigner aux participants les compétences suivantes:

 • Réaliser une analyse de contexte et effectuer une évaluation personnelle des risques
 • Encadrez votre propre sentiment de sécurité
 • Décrivez les mesures qui réduisent la vulnérabilité des personnes et des équipes pour un éventail de menaces spécifiques à l'organisation ou à l'environnement
 • Décrivez les mesures à prendre en cas d'incident pour réduire son impact
 • Donnez un aperçu des principaux équipements de protection pouvant être utilisés pour renforcer la sécurité des personnes
 • Communiquer efficacement lors d'un incident
Objectifs pédagogiques
Dit programma is ontwikkeld als een organisatie-specifieke training. Het is afgestemd op de activiteiten van de organisatie en neemt de operationele realiteit en de reële bedreigingen van de omgeving mee in beschouwing. Daarnaast wordt in dit programma gebruik gemaakt van het materiaal dat ter plaatse aanwezig is zoals voertuigen, communicatieapparatuur en andere.

Deze opleiding is een goed alternatief voor de gekende HEAT-trainingen die ook door SERIS Academy georganiseerd kunnen worden en dit wanneer financiële, geografische-, tijds- en personeelsaantal gerelateerde beperkingen het onmogelijk maken een grotere, op simulatie gebaseerde training te organiseren.

_

Ce programme a été développé en tant que formation spécifique à une organisation. Il est adapté aux activités de l'organisation et prend en compte la réalité opérationnelle et les menaces réelles de l'environnement. En outre, ce programme utilise le matériel présent sur le site, tel que les véhicules, les équipements de communication et autres.

Cette formation est une bonne alternative aux cours HEAT bien connus qui peuvent également être organisés par SERIS Academy et ce, lorsque les contraintes financières, géographiques, de temps et de personnel font qu'il est impossible d'organiser une formation plus grande basée sur la simulation.
Public visé
Deze opleiding is geschikt voor elke werknemer binnen de organisatie die wenst zijn objectieve veiligheid, maar ook zijn subjectief veiligheidsgevoel te verhogen.

Deze opleiding kan ook aangepast worden aan de leefwereld van kinderen, leerlingen en studenten.

_

Cette formation convient à tout employé au sein de l'organisation qui souhaite augmenter sa sécurité objective, mais aussi son sens subjectif de la sécurité.

Cette formation peut également être adaptée au cadre de vie des enfants, des élèves et des étudiants.
Moyens et supports pédagogiques
Deze opleiding kan gegeven worden in het nederlands, frans en het engels.

-

Cette formation peut être dispensée en néerlandais, français et anglais.

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

This site uses cookies to ensure your comfort of navigation, to make visits statistics. By continuing your navigation, you accept its use.