SERIS Academy - Overgangsopleiding

Overgangsopleiding

Dernière mise à jour : 20/01/2021

Public visé
Personen die een bekwaamheidsattest voor het uitoefenen van een functie als bewakingsagent bekwamen in overeenstemming met de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid worden geacht te voldoen aan de vereisten inzake beroepsopleiding gesteld in dit besluit en worden gelijkgesteld met de houders van het bekwaamheidsattest dat ingevolge dit besluit toegang verleent tot het uitoefenen van dezelfde functies, indien zij:
 
 • ofwel voor 1 september 2018 een identificatiekaart verkregen voor het uitoefenen van de overeenstemmende functie;
 • ofwel het bekwaamheidsattest dat toegang verleent tot de overeenstemmende functie na 1 januari 2017 verkregen én een identificatiekaart voor deze functie bekomen waarvoor ten laatste 1 september 2019 een aanvraag werd ingediend;

Indien je niet aan bovenstaande voorwaarde voldoet, dien je voor 1 maart 2021 houder zijn van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent - overgangsopleiding'.
Description
De opleiding tot het bekomen van het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - overgangsopleiding' omvat 48 lesuren met volgende vakken:
 
 • Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent: 24 lesuren;
 • Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen: 8 lesuren;
 • Gepast reageren bij crisissituaties: 8 lesuren;
 • Praktijk van bewakingsmethodes en -technieken: 8 lesuren.

Opgelet, deze opleiding is niet standaard beschikbaar in onze kalender. Deze opleiding valt echter samen met de opleiding 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent blok 1' en 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent blok 2'. Neem gerust met ons contact op voor de verdere bespreking van je opleidingsproject.
Prérequis
Om te mogen deelnemen aan deze opleiding dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:
 
 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
 •  
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.
 •  
 • Houder van het 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent'

Om deze toegangsvoorwaarden te controleren, dien je ons bij inschrijving volgende documenten te bezorgen:
 
 • Uittreksel uit het strafregister volgens art. 596 eerste lid Sv
 • Attest 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent'

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Modalités d'évaluation et de suivi
Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:
 
 • Een examen georganiseerd door SELOR voor het onderdeel 'studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking' en 'grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen' SELOR. Je wordt voor deze test door ons ingeschreven bij SELOR.
 • Een examen georganiseerd door SERIS Academy voor de overige opleidingsonderdelen.
 • Succesvol voltooien van praktische oefeningen.
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-0002051

M'inscrire à la formation

Lieu :
GROOT - Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Détail des horaires :
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Prochaines Sessions
 • 29/01/21 08:00 → 25/02/21 19:30 Diegem 12 places restantes