SERIS Academy - Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent B...

Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent Blok 1 E-learning

Dernière mise à jour : 14/08/2020

Public visé
Deze opleiding maakt onderdeel uit het volledige traject tot het behalen van het ‘Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent'. Het is een, volgens het K.B. van 23 mei 2018, wettelijke verplichte opleiding voor de personen die effectief als uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst aan de slag willen.

Om het attest te behalen dient men naast blok 1 ook blok 2 te succesvol te volgen.

 
Description
Het `algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed gevolg een opleiding van 139 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:

Blok 1:

1. Organisatie van de bewakingssector: 4 lesuren;
2. Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent: 24 lesuren;
3. Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen: 8 lesuren;

Blok 2:

4. Communicatievaardigheden: 12 lesuren;
5. Conflicthantering: 12 lesuren;
6. Maatschappelijke en culturele vorming: 12 lesuren;
7. Observatie, risico-inschatting en rapportering: 12 lesuren;
8. Ontwijkingstechnieken: 12 lesuren;
9. Gepast reageren bij crisissituaties: 8 lesuren;
10. Bedrijfseerstehulpverlener: 15 lesuren;
11. Brand, preventie en elementaire brandbestrijding: 8 lesuren;
12. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten: 4 lesuren;
13. Praktijk van bewakingsmethodes- en technieken: 8 lesuren.
Prérequis
Om te mogen deelnemen aan deze opleiding dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:
 
  • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.

Om deze toegangsvoorwaarden te controleren, dien je ons bij inschrijving volgende documenten te bezorgen:
 
  • Uittreksel uit het strafregister volgens art. 596 eerste lid Sv

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Modalités pédagogiques
Rekening houdend met de richtlijnen ivm het Covid-19 virus is het ondertussen voor SERIS Academy mogelijk om via afstandsonderwijs Blok 1 van de opleiding “Algemeen Bekwaaheidsattest Bewakingsagent” te verzorgen. De volledige opleiding kan op afstand worden gevolgd via een e-learning platform aangemaakt om kwaliteitsvol te kunnen leren met naleving van de huidige overheidsnormen.

In het begin van de opleiding krijgen de deelnemers een persoonlijke toegang tot het e-learning platform. Ze kunnen op hun eigen tempo door de verschillende hoofdstukken van de cursus bladeren. Elk hoofdstuk wordt ondersteund door digitaal lesmateriaal en testen voor het goede begrip van de deelnemers.

Afstandsonderwijs wordt ondersteund door een coaching en een live Q&A-sessie, zodat alle deelnemers volledig voorbereid zijn om het examen af te leggen.
Modalités d'évaluation et de suivi
Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:
 
  • Een examen georganiseerd door SELOR voor het onderdeel 'studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking' en 'grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen'. Je wordt voor deze test door ons ingeschreven bij SELOR.
  • Een examen georganiseerd door SERIS Academy voor de overige opleidingsonderdelen.
  • Succesvol voltooien van praktische oefeningen.
RegistratienummerVOV
ODB-0002051-001

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.