SERIS Academy - Aanpassingsopleiding gewapende opdrachten /...

Aanpassingsopleiding gewapende opdrachten / formation d'adaptation missions armées

Dernière mise à jour : 29/11/2022

Public visé

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent - aanpassingsopleiding gewapende opdrachten'.

 

Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding voor de bewakingsagenten die reeds het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - gewapende opdrachten' hebben verworven, maar wensen te werken met een ander wapen.

 

_

 

Cette formation a comme but d'obtenir ‘l'attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armées'.

 

Cette formation est une formation requise par la loi pour les agents de gadriennage qui ont déjà acquis 'l' attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées', mais qui souhaitent travailler avec une autre arme.

Description

visuel

De opleiding tot het bekomen van het `bekwaamheidsattest bewakingsagent - aanpassingsopleiding gewapende opdrachten' omvat 8 lesuren bestaande uit volgende vakke:

1. Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen: 4 lesuren;

2. Schietoefeningen: 4 lesuren.

 

-

 

L'attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armées n'est fourni qu'après que la personne concernée a suivi avec succès une formation de 8 heures couvrant les sujets suivants:

 

 • 1. Connaissance appliquée des armes et techniques appliquées de sécurité dans le maniement d'une arme : 4 heures de cours;
 • 2. Exercices de tir : 4 heures de cours.

Prérequis

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 59 van het K.B. van 23 mei 2018.

 

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:

 

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent OF beveiligd vervoer
 • Attest psychotechnisch onderzoek
 • Eén van volgende opleidingsattesten van minder dan 6 maand oud: `bekwaamheidsattest bewakingsagent- gewapende opdrachten', een `bekwaamheidsattest bewakingsagent aanpassingsopleiding gewapende opdrachten' of een 'attest schiettest bewakingsagent'

Opgelet: Voor deze opleiding dient u ingeschreven te worden door de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst waartoe u behoort en de identificatiekaart van desbetreffende onderneming kunnen voorleggen.

 

_

 

Les participants doivent satisfaire aux dispositions légales telles que définies dans l'article 59 de l'Arrêté royal du 23 mei 2018.

 

Pour la vérification de ces conditions il faut obtenir les documents suivantes:

 

 • Extrait du casier judiciaire conformément à ‘l'article 596, à l'alinéa 1er C.i. cr.' de moins de six mois
 • L'attestation de compétence générale agent de gardiennage ou transport protégé
 • L'attestation de la test psychotechnique
 • Une des attestations suivantes de moins de six mois: `attestation de compétence agent de gardiennage- missions armées', une `attestation de compétence agent de gardiennage formation d'adaptation missions armées' ou une `attestation test de tir agent de gardiennage'

Attention: Pour cette formation, vous devez être inscrit par l'entreprise de gardienne ou la service interne de gardiennage vous appartenez et être en mesure de présenter la carte d'identification de l'entreprise concernée.

Modalités pédagogiques

Dit opleidingsonderdeel bestaat een theoretisch gedeelde en praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte omvat cases op het aanwenden van de wettige verdediging, het positioneren tijdens het vuren met behulp van blue guns, het manipuleren van het wapen aan de hand van red guns en het vuren van het wapen op de schietstand.

 

_

 

Cette formation comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique comprend des éléments sur l'utilisation de la légitime défense, le positionnement lors d'un tir à l'aide de pistolets bleus, la manipulation de l'arme à l'aide de pistolets rouges et le tir de l'arme au stand de tir.

Modalités d'évaluation et de suivi

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:

 

 • Praktijkoefeningen waar zowel de attitude van de deelnemer tijdens het hanteren van het wapen wordt geëvalueerd, alsook de correcte toepassing van de manipulaties en waar tenslotte het resultaat op de schiettest in rekening wordt gebracht.

_

 

Afin d'évaluer si le candidat a acquis les compétences nécessaires à la fin du programme de formation, différents moments d'évaluation seront intégrés. De cette façon, le candidat est évalué au moyen de:

 

 • Exercices pratiques où l'attitude du participant lors de la manipulation de l'arme est évaluée, ainsi que l'application correcte des manipulations et où, finalement, le résultat du test de tir est pris en compte.

Moyens et supports pédagogiques

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

 

Daarnaast worden onze schietoefeningen begeleid door professionele schietmonitoren.

 

_

 

Au sein de notre centre de formation, nous attachons une grande importance à l'orientation et au suivi personnalisés des participants. Pendant toute la durée de la formation, nos formateurs garantissent des journées de formation interactives, axées sur la pratique et sur les résultats. En outre, notre équipe pédagogique de criminologues et nos services de support sont disponibles tous les jours pour toutes questions ou tous conseils complémentaires. Vu la localisation de ces services dans nos bâtiments ainsi que l'implication de ces employés dans votre programme de formation, nous garantissons leur accessibilité en tant que point de contact direct.

 

De plus, notre exercices de tir sont supervisées par des moniteurs de tir professionnels.

RegistratienummerVOV

ODB-1002398-002

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Prochaines Sessions

 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

   

  Contacteer ons op 02/745 37 03 of via information.academy@seris.be

   

  __

   

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

   

  Contactez-nous au 02/745 37 03 ou par information.academy@seris.be