SERIS Academy - CBRN Training

CBRN Training

Last updated : 18/10/2022

Intended audience

Deze opleiding viseert de eerste interventieploegleden die aanwezig zijn op sites die een verhoogd risico vormen op CBRN incidenten.

 

_

 

Cette formation s'adresse aux premières équipes d'intervention présentes sur des sites présentant un risque accru d'incidents CBRN.

Description

Concreet zal deze opleiding werken op volgende elementen:

 

 • Situering van de CBRN dreiging binnen het huidige veiligheidsklimaat
 • Awareness creëren met betrekking tot de reactie op CBRN incidenten
 • Beschermingsvereisten (bescherming van de aanwezigen, de site, toegangen en uitgangen, ‘hot'-zone management, voorkomen van verdere verspreiding, .. )
 • Ontsmettingsvereisten
 • Eerste hulpverlening
 • Detectie van CBRN incidenten
 • Command and control – vereisten (bewustzijn creëren rond de typische moeilijkheden inzake coördinatie en communicatie tijdens dergelijk incident)
 • Bi-en multilaterale hulpverlening inzake CBRN incidenten
 • Mogelijkheden en beperkingen van lokale crisisbeheer

 

-

 

Plus précisément, cette formation travaillera sur les éléments suivants:

 

 • Situer la menace CBRN dans le climat de sécurité actuel
 • Sensibiliser à l'intervention en cas d'incidents CBRN
 • Exigences de protection (protection des personnes, du site, des accès et des sorties, gestion des zones "chaudes", prévention de la dissémination, ..)
 • Les exigences de désinfection
 • Premiers secours
 • Détection d'incidents CBRN
 • Exigences de commandement et de contrôle (sensibiliser aux difficultés typiques de la coordination et de la communication lors d'un tel incident)
 • Assistance bilatérale et multilatérale concernant les incidents CBRN
 • Possibilités et limites de la gestion de crise locale

Training objectives

De gevolgen van chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) noodsituaties zijn potentieel enorm. Het is daarom van groot belang de eerste interventieploegen voldoende kennis omtrent CBRN-respons mede te geven om de context en de mogelijke gevolgen van dergelijk incident te begrijpen en te leren welke acties zij kunnen ondernemen in het kader van hun eerste interventie en hoe zij met andere stakeholders samen dienen te werken.

 

-

 

Les conséquences des urgences chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) sont potentiellement énormes. Il est donc primordial de doter les premières équipes d'intervention des connaissances suffisantes sur la réaction CBRN pour comprendre le contexte et les conséquences possibles d'un tel incident, connaître les actions qu'ils peuvent entreprendre dans le cadre de leur première intervention, et comment coopérer avec d'autres parties responsables.

Equipment and educational materials

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

 

-

 

Au sein de notre centre de formation, nous attachons une grande importance à l'orientation et au suivi personnalisés des participants. Pendant toute la durée de la formation, nos formateurs garantissent des journées de formation interactives, axées sur la pratique et sur les résultats. En outre, notre équipe pédagogique de criminologues et nos services de support sont disponibles tous les jours pour toutes questions ou tous conseils complémentaires. Vu la localisation de ces services dans nos bâtiments ainsi que l'implication de ces employés dans votre programme de formation, nous garantissons leur accessibilité en tant que point de contact direct.

RegistratienummerVOV

ODB-1002502-006

Enroll in this training

Add to cart

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

   

  Contacteer ons op 02/745 37 12 of via information.academy@seris.be

   

  __

   

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

   

  Contactez-nous au 02/745 37 12 ou par information.academy@seris.be