SERIS Academy - Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent B...

Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent Blok 2

Laatste update : 08/01/2021

Doelpubliek
Deze opleiding maakt onderdeel uit het volledige traject tot het behalen van het ‘Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent'. Het is een, volgens het K.B. van 23 mei 2018, wettelijke verplichte opleiding voor de personen die effectief als uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst aan de slag willen.

Om het attest te behalen dient men naast blok 2 uiteraard ook blok 1 succesvol te volgen.

Om zeker te zijn dat men zich voor de correcte opleiding inschrijft, kan u steeds onze opleidingsgids inzake bewakingsopleidingen raadplegen.
Omschrijving
Het `algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed gevolg een opleiding van 139 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:

Blok 1:

1. Organisatie van de bewakingssector: 4 lesuren;
2. Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent: 24 lesuren;
3. Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen: 8 lesuren;

Blok 2:

4. Communicatievaardigheden: 12 lesuren;
5. Conflicthantering: 12 lesuren;
6. Maatschappelijke en culturele vorming: 12 lesuren;
7. Observatie, risico-inschatting en rapportering: 12 lesuren;
8. Ontwijkingstechnieken: 12 lesuren;
9. Gepast reageren bij crisissituaties: 8 lesuren;
10. Bedrijfseerstehulpverlener: 15 lesuren;
11. Brand, preventie en elementaire brandbestrijding: 8 lesuren;
12. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten: 4 lesuren;
13. Praktijk van bewakingsmethodes- en technieken: 8 lesuren.

Wanneer u reeds beschikt over bepaalde bekwaamheiddsattesten binnen de bewakingssector, raadpleeg dan het informatiedocument via deze link om na te gaan of u in aanmerking komt voor vrijstellingen.
Voorafgaandelijk noodzakelijk
Om te mogen deelnemen aan deze opleiding dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:
 
  • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
  •  
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.

Om deze toegangsvoorwaarden te controleren, dien je ons bij inschrijving volgende documenten te bezorgen:
 
  • Uittreksel uit het strafregister volgens art. 596 eerste lid Sv

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Modaliteiten van evaluatie en opvolging
Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:
 
  • Een examen georganiseerd door SERIS Academy.
  • Succesvol voltooien van praktische oefeningen.
Pedagogische middelen en ondersteuning
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-0002051-002

Zich inschrijven

Plaats :
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Plan details :
Toevoegen aan winkelwagen
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Volgende sessies
  • 29/03/21 08:00 → 16/04/21 11:00 Diegem 9 plaatsen beschikbaar
  • 10/05/21 08:00 → 31/05/21 11:00 Diegem 15 plaatsen beschikbaar
  • 28/06/21 08:00 → 16/07/21 11:00 Diegem 15 plaatsen beschikbaar